REGULAMIN DYSTRYBUCJI VOUCHERÓW I KART PODARUNKOWYCH

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług dystrybucji Voucherów i Kart Podarunkowych za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem magicznyprezent.pl jak również telefonicznie i w punktach sprzedaży bezpośredniej Magiczny Prezent.

  2. Usługodawcą i właścicielem serwisu internetowego magicznyprezent.pl (dalej Serwis) jest spółka pod Magiczny Prezent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849348, NIP: 7010989329, REGON: 386483479.

  3. Magiczny Prezent za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie oraz za pośrednictwem punktów sprzedaży bezpośredniej prowadzi dystrybucję Produktów w postaci Voucherów i Kart Podarunkowych. które następnie mogą być zamienione na Prezenty z oferty jego Partnerów.

  4. Magiczny Prezent pośredniczy w sprzedaży Prezentów tj. usług i towarów, do realizacji których uprawniają Produkty.

  5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami jak i do Klientów nie posiadających takiego statusu.

  6. Kontakt ze Serwisem możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów:

 • Osobiście lub listownie: ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@magicznyprezent.pl

 • Pod numerem telefonu 695893858 w dni robocze w godzinach od 10 do 15

 

 1. DEFINICJE

Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej:

  1. Beneficjent – osoba dysponująca Voucherem lub Kartą Podarunkową uprawniona do zamiany Vouchera na Prezent lub do zamiany Karty Podarunkowej na Voucher.

  2. Karta Podarunkowa – posiadający unikalny numer dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Klientem i Magiczny Prezent, o wartości ustalonej w momencie zakupu, uprawniający posiadacza do wymiany go na jeden wybrany przez siebie Voucher za pośrednictwem Serwisu lub w punkcie sprzedaży bezpośredniej w terminie ważności Karty Podarunkowej, który wynosi 12 miesięcy od dnia wystawienia Karty Podarunkowej. Karty Podarunkowe mogą być wystawiane wyłącznie w formie tradycyjnej. Kartę Podarunkową można wymienić na Voucher tylko raz zaś ewentualna niewykorzystana kwota Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi na rzecz Klienta lub Beneficjenta.

  3. Klient – osoba nabywająca od Magiczny Prezent Produkt lub Produkty.

  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów lub korzystającą z usług Magiczny Prezent poza prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,

  5. Konto Klienta – funkcjonalność Serwisu, uruchamiana na rzecz Klienta po dokonaniu przez niego rejestracji w Serwisie, polegająca na udostępnieniu Klientowi dodatkowych funkcjonalności w ramach Serwisu takich jak zapisywanie danych adresowych, historia Zamówień itd.

  6. Magiczny Prezent – spółka pod firmą Magiczny Prezent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849348, NIP: 7010989329, REGON: 386483479

  7. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, współpracująca z Magiczny Prezent dokonująca we własnym imieniu i na własny rachunek realizacji Prezentu na rzecz Beneficjenta.

  8. Polityka Prywatności – polityka prywatności Serwisu, określająca zakres oraz sposób gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych Klientów i Beneficjentów, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem magicznyprezent.pl/polityka_prywatnosci.pdf

  9. Prezent – dostępny w Serwisie towar lub usługa, na który można wymienić Voucher oferowana lub świadczona przez Partnera Magiczny Prezent.

  10. Produkt lub Produkty – oferowane przez Magiczny Prezent sposoby nabycia i realizacji Prezentów dostępne za pośrednictwem Serwisu. Produkt może mieć postać Vouchera (w tym Zestawu Prezentowego) lub Karty Podarunkowej.

  11. Voucher – posiadający unikalny numer dokument potwierdzający zawarcie umowy pomiędzy Klientem i Magiczny Prezent, uprawniający posiadacza do realizacji Prezentu określonego w tym dokumencie w terminie ważności Vouchera (termin może być zróżnicowany w zależności od rodzaju Prezentu objętego Voucherem jednak podstawowy termin wynosi 12 miesięcy od dnia wystawienia Vouchera). Vouchery mogą być, w zależności od wyboru Klienta, wystawiane zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej (e-Voucher w formie pliku PDF do samodzielnego wydrukowania).

  12. Realizacja Prezentu – wykonanie usługi lub dokonanie dostawy towarów stanowiącej Prezent,

  13. Regulamin – niniejszy regulamin dystrybucji Voucherów i Kart Podarunkowych,

  14. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Magiczny Prezent dostępna pod adresem magicznyprezent.pl

  15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu lub Produktów zawarta na odległość, drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron i na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Magiczny Prezent. Przez Umowę Sprzedaży, w zależności od cech Produktu rozumie się również umowę o świadczenie usług. W ramach umowy sprzedaży Klient nabywa Voucher uprawniający do zamiany na Prezent (lub jeden z kilku Prezentów w przypadku Zestawu Podarunkowego) lub Kartę Podarunkową uprawniającą do zamiany na Voucher.

  16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Magiczny Prezent Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów złożone za pośrednictwem Serwisu lub w innej formie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

  17. Zestaw Prezentowy – rodzaj Vouchera, uprawniający posiadacza do realizacji jednego z co najmniej dwóch Prezentów objętych Zestawem Prezentowym w terminie ważności Zestawu Prezentowego, który wynosi 12 miesięcy od dnia wystawienia Zestawu Prezentowego. Zestawy Prezentowe mogą być wystawiane wyłącznie w formie tradycyjnej.

 

 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Magiczny Prezent świadczy usługi na rzecz Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

  2. Magiczny Prezent świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:

 1. prowadzenia Konta Klienta;

 2. umożliwienia dokonywania przez Klienta Zamówienia, skutkującego zawarciem Umowy Sprzedaży;

  1. W celu korzystania z Serwisu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Magiczny Prezent, Klienci muszą spełniać następujące wymagania techniczne:

 1. posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet;

 2. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

 3. korzystanie z aktualnej wersji przeglądarek stron www (typu Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Internet Explorer, Safari itp.).

  1. Magiczny Prezent zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mogących czasowo utrudniać lub uniemożliwiać Klientom korzystanie ze Serwisu.

 

 1. REJESTRACJA KONTA KLIENTA I ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA

  1. W celu utworzenia Konta Klienta Klient musi dokonać nieodpłatnej rejestracji.

  2. Posiadanie Konta Klienta jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia na Produkty dostępne w Serwisie i zawarcia Umowy Sprzedaży.

  3. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Magiczny Prezent w Serwisie i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło dostępu do Konta Klienta.

  4. Formularz rejestracyjny jest wypełniany przy składaniu przez Klienta pierwszego Zamówienia w Serwisie. Przy składaniu kolejnych zamówień wystarczające jest wprowadzenie loginu i hasła. Niezależnie od powyższego, Konto Klienta można założyć również przed złożeniem pierwszego zamówienia.

  5. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient powinien stosować się do poniższych zasad:

 1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że dane pole jest opcjonalne;

 2. Klient powinien podać dane, które dotyczą jego a nie innych osób,

 3. informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny być aktualne i zgodne z prawdą;

 4. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

 5. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach, w zakresie oraz w celach szczegółowo określonych w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji i założenia Konta Klienta;

  1. Poprzez rejestrację Klient zawiera z Magiczny Prezent umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez Magiczny Prezent Konta Klienta w Serwisie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony, do czasu usunięcia Konta Klienta. Konto Klienta prowadzone jest bezpłatnie.

  2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej potwierdzenie rejestracji przez Magiczny Prezent Konta Klienta. Z tą chwilą Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, i dokonywania zmian danych podanych podczas rejestracji.

  3. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła do Konta Klienta. W zakresie dopuszczonym przez prawo Magiczny Prezent nie odpowiada za skutki posłużenia się loginem i hasłem Klienta przez osobę trzecią.

  4. Klient, który dokonał rejestracji Konta Klienta może w każdej chwili samodzielnie je usunąć lub zgłosić takie żądanie Magiczny Prezent, który usunie je wówczas w ciągu 7 dni od dnia wpływu żądania Klienta. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem łączącej Klienta i Magiczny Prezent umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  5. Magiczny Prezent jest uprawniony do zablokowania Klientowi dostępu do Konta Klienta bądź do usunięcia Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Magiczny Prezent lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa (np. podejmowanie przez Klienta działań hakerskich) Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta. Magiczny Prezent zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta bądź usunięciu Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem łączącej Klienta i Magiczny Prezent umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  6. Magiczny Prezent może odmówić rejestracji Konta Klienta lub usunąć już istniejące Konto Klienta, jeżeli zostało ono założone ponownie przez tego samego Klienta po rozwiązaniu przez Magiczny Prezent zawartej z tym Klientem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną i usunięciu Konta Klienta ze Serwisu z przyczyn wskazanych w poprzednim punkcie.

 

 1. ZASADY SKŁADANIA i REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA PRODUKTY

  1. Magiczny Prezent za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie oraz za pośrednictwem punktów sprzedaży bezpośredniej prowadzi dystrybucję Produktów w postaci Voucherów (w tym Zestawów Prezentowych) i Kart Podarunkowych.

  2. Magiczny Prezent pośredniczy w sprzedaży przez swoich Partnerów Prezentów tj. usług i towarów, do realizacji których uprawniają Vouchery.

  3. Informacje, ceny i opisy aktualnie dostępnych Prezentów są zawarte w Serwisie. Magiczny Prezent dokłada wszelkich starań, aby Prezenty były możliwie dokładnie opisane, a ich charakterystyka odpowiadała temu, czego można się spodziewać w trakcie ich realizacji. Opisy Prezentów zawierają również wskazanie ewentualnych wymagań jakie musi spełnić osoba, na rzecz której Prezent będzie realizowany (np. wymogi zdrowotne w przypadku Prezentów z zakresu tzw. sportów ekstremalnych, posiadanie określonych uprawnień, dokumentów np. prawo jazdy odpowiedniej kategorii) oraz informacje o terminach ważności i terminach rezerwacji Vouchera, jeżeli odbiegają od terminów standardowych..

  4. Klient może składać Zamówienie w Serwisie przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

  5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien:

 1. Założyć Konto Klienta wypełniając formularz rejestracyjny (przy pierwszym Zamówieniu), zalogować się na Konto Klienta (przy kolejnych Zamówieniach) lub wybrać opcję zakupów bez logowania,

 2. Wybrać Produkt tj. Voucher (w tym Zestaw Prezentowy) lub Kartę Podarunkową, którymi jest zainteresowany w Serwisie, ewentualne opcje dodatkowe (np. wysyłkę Produktu w ozdobnym opakowaniu, przedłużenie terminu ważności itd.) oraz polecenie „DODAJ DO KOSZYKA”. W przypadku zakupu Vouchera wybrać jego formę (tradycyjną lub elektroniczną).

 3. Wprowadzić kod promocyjny, uprawniający do uzyskania rabatu na wybrane Produkty (opcjonalnie),

 4. Podać swoje dane oraz dane umożliwiające dostarczenie wybranego Produktu (adres do wysyłki, dane odbiorcy – Beneficjenta, ewentualnie, w przypadku Vouchera, adres e-mail),

 5. Wybrać sposób wysyłki zamówionego Produktu,

 6. Po skompletowaniu całości zamówienia wybrać polecenie ‘PRZEJDŹ DO KASY” co spowoduje uzyskanie podglądu podsumowania Zamówienia zawierającego listę zamówionych Produktów, ich cenę łączną oraz ceny jednostkowe,

 7. Po ostatecznej weryfikacji Zamówienia wybrać polecenie „ZAMAWIAM I PŁACĘ” co spowoduje przekierowanie Klienta do panelu umożliwiającego dokonanie płatności.

  1. Klient potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, w tym ewentualnie danych odbiorcy Vouchera, oraz składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności.

  2. Po złożeniu Zamówienia i dokonaniu zapłaty za Zamówienie Magiczny Prezent przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawierające unikalny numer Zamówienia będący jednocześnie numerem Vouchera / Karty Podarunkowej.

  3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej Produktu lub Produktów objętych Zamówieniem pomiędzy Klientem a Magiczny Prezent dochodzi z momentem zapłaty przez Klienta całości ceny za Zamówienie. W przypadku niedokonania przez Klienta zapłaty całości ceny w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Magiczny Prezent anuluje zamówienie a ewentualną zapłaconą część ceny zwróci Klientowi przy zastosowaniu takiego samego sposobu zapłaty z jakiego skorzystał Klient (o ile zwrot takim sposobem będzie możliwy).

  4. Zasady składania Zamówień opisane w niniejszym punkcie Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie do Zamówień składanych przez Klientów telefonicznie lub osobiście w punktach sprzedaży bezpośredniej Magiczny Prezent. W przypadku dokonania Zamówienia w formie telefonicznej, Klient przed zawarciem Umowy Sprzedaży uzyskuje dostęp do niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez przesłanie ich przez Magiczny Prezent na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku dokonania Zamówienia w punkcie sprzedaży bezpośredniej, Klient przed zawarciem Umowy Sprzedaży uzyskuje dostęp do niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez udostępnienie mu ich do wglądu i zapoznania się przez personel punktu sprzedaży bezpośredniej.

  5. Zamówiony Produkt jest przekazywany Klientowi lub Beneficjentowi po dokonaniu zapłaty ceny w pełnej wysokości (przedpłata).

  6. W zależności od formy zamówionego Produktu Klient lub Beneficjent otrzymują dokument (Voucher lub Kartę Podarunkową) uprawniający do wymiany go na Prezent lub, w przypadku Karty Podarunkowej, na Voucher. Wszystkie dokumenty zabezpieczone są za pomocą unikalnego kodu odpowiadającego numerowi Zamówienia pozwalającego określić ich wartość, status oraz okres ważności. Każdy dokument można wykorzystać tylko jeden raz. Dokumenty wystawiane w formie tradycyjnej przesyłane przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową ze względów bezpieczeństwa są nieaktywne do momentu doręczenia przesyłki pod wskazany adres (ich aktywacja następuje bezpośrednio przez Magiczny Prezent po doręczeniu i nie wymaga żadnego dodatkowego działania ze strony Klienta lub Beneficjenta).

  7. W żadnym wypadku zamówione Produkty nie podlegają wymianie na pieniądze.

  8. Po dokonaniu zapłaty ceny Produkt jest dostarczany do Klienta lub Beneficjenta według jego wyboru z dostępnych sposobów dostawy. Możliwe sposoby dostawy są każdorazowo wskazane w Serwisie pod adresem magicznyprezent.pl Cena dostawy jest uwzględniona w cenie Produktu, z wyłączeniem dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wówczas cena dostawy kalkulowana jest indywidualnie w zależności od miejsca dostawy.

  9. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży dokumentu potwierdzającego zakup Produktu (Vouchera lub Karty Podarunkowej) istnieje możliwość wystawienia w miejsce zagubionego / zniszczonego dokumentu nowego dokumentu, po uprzednim anulowaniu poprzedniego dokumentu i pod warunkiem, że termin ważności poprzedniego dokumentu jeszcze nie upłynął oraz że poprzedni dokument nie został zrealizowany. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest skontaktować się z Magiczny Prezent i podać numer Zamówienia i okazać dowód płatności za Zamówienie.

 

 1. PŁATNOŚĆ ZA PRODUKTY

  1. Płatności za Produkty mogą być dokonywane:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności PayU obsługiwanego przez firmę PayU SA z siedzibą w 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186,

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności Przelewy24 obsługiwanego przez firmę PayPro SA z siedzibą w 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,

 • przelewem na rachunek bankowy Magiczny Prezent prowadzony przez bank PKO Bank Polski o numerze podany w trakcie zakupu,

 • gotówką lub kartą płatniczą w przypadku zakupu Produktu w punkcie sprzedaży bezpośredniej Magiczny Prezent.

  1. Płatności za Produkty przyjmowane są wyłącznie z góry na zasadzie przedpłaty.

  2. Cena Produktów jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta Zamówienia. Magiczny Prezent zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów oraz ewentualnych opłat dodatkowych w każdym czasie, przy czym zmiany te nie dotyczą Zamówień już złożonych. Ceny Produktów są cenami brutto i są podane w złotych polskich.

  3. Magiczny Prezent zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadku odmowy akceptacji płatności zleconej przez Klienta przez systemy weryfikujące, bank lub operatora płatności.

  4. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą jej zaksięgowania na rachunku bankowym Magiczny Prezent bądź w serwisie płatności bądź z chwilą uiszczenia jej w punkcie Sprzedaży bezpośredniej.

  5. W związku z faktem, że w ramach Umowy Sprzedaży Klient nie nabywa żadnych towarów ani usług a jedynie uprawnienie do ich nabycia w przyszłości potwierdzone dokumentem (Voucherem lub Kartą Podarunkową), mającym charakter dokumentu płatniczego, wykonanie Umowy Sprzedaży nie jest potwierdzane wystawieniem przez Magiczny Prezent faktury lub paragonu fiskalnego a wyłącznie notą księgową. Wyjątkiem są niektóre Vouchery nie podlegające wymianie, zgodnie z pkt 7.8 Regulaminu, stanowiące bony jednego przeznaczenia w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na które Magiczny Prezent wystawia fakturę lub paragon. Faktura lub paragon są wystawiane ponadto w przypadku dodatkowych świadczeń zamówionych przez Klienta i obejmują te dodatkowe świadczenia (np. płatna dostawa lub ozdobne opakowanie).

 

 1. REALIZACJA PREZENTÓW

  1. Szczegółowe warunki realizacji konkretnych usług i dostaw towarów stanowiących Prezenty mogą określać odrębne regulaminy Partnerów Magiczny Prezent. W takim przypadku niniejszy Regulamin stosuje się uzupełniającą wobec tych regulaminów. Beneficjent realizujący Prezent zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Partnera.

  2. Klient lub Beneficjent mogą zrealizować Prezent wybrany w ramach zakupionego Vouchera. Standardowy termin ważności Voucherów wynosi 12 miesięcy od daty wystawienia dokumentu potwierdzającego zawarcie Umowy Sprzedaży co ma miejsce niezwłocznie po zapłacie ceny Vouchera w pełnej wysokości. W przypadku niestandardowych terminów ważności Magiczny Prezent każdorazowo zamieszcza informację w tym zakresie w opisie danego Prezentu.

  3. W celu realizacji Prezentu Klient lub Beneficjent powinni zgłosić się z Voucherem do danego Partnera Magiczny Prezent odpowiedzialnego za realizację Prezentu celem ustalenia miejsca i czasu realizacji Prezentu oraz wszelkich innych niezbędnych informacji. Dane kontaktowe Partnera dostępne są w opisie Prezentu w Serwisie oraz bezpośrednio na
   Voucherze.

  4. Zamiar Realizacji Prezentu powinien zostać zgłoszony Partnerowi najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności Vouchera (ostateczny termin rezerwacji). W przypadku późniejszego zgłoszenia nie ma gwarancji realizacji Prezentu. W przypadku braku możliwości realizacji Prezentu z powodu zbyt późnego zgłoszenia zamiaru realizacji Prezentu Beneficjentowi ani Klientowi nie przysługuje zwrot ceny zakupionego Vouchera. W przypadku niektórych Prezentów ostateczny termin rezerwacji może być inny co każdorazowo wskazane jest w opisie Prezentu (np. ze względu na sezonowy charakter usług stanowiących Prezent)..

  5. Magiczny Prezent nie pośredniczy w realizacji Prezentów pomiędzy Beneficjentami a Partnerami. W szczególności nie dokonuje rezerwacji terminów realizacji Prezentów i zmian tych rezerwacji ani nie przyjmuje rozpatruje reklamacji na sposób realizacji Prezentów przez Partnerów. Wszystkich tych czynności Beneficjenci dokonują bezpośredni z Partnerami.

  6. Partnerzy Magiczny Prezent dokładają wszelkich starań, aby realizacja Prezentu nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla Beneficjenta, jednak nie są w stanie zagwarantować realizacji Prezentu w konkretnym dniu. Z części usług realizowanych w ramach Prezentów skorzystać można wyłącznie w narzuconym przez Partnera terminie np. ze względu na ich sezonowy charakter. Informacje w tym zakresie każdorazowo podawane są w opisie danego Prezentu dostępnym w Serwisie.

  7. W przypadku niezrealizowania Prezentu w terminie ważności Vouchera lub braku możliwości zrealizowania Prezentu w tym terminie z powodu nie dokonania rezerwacji przed upływem ostatecznego terminu rezerwacji, niewykorzystany Voucher wygasa zaś Klientowi ani Beneficjentowi nie przysługuje wobec Magiczny Prezent roszczenie o zwrot ceny Vouchera (o ile nie zrealizowanie Prezentu nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Magiczny Prezent lub Partnera).

  8. Klientowi lub Beneficjentowi przysługuje prawo do jednokrotnej wymiany otrzymanego Vouchera na inny w okresie 12 miesięcy terminu ważności Vouchera. Wymiana dokonywana jest na Voucher w formie elektronicznej za okazaniem dowodu zakupu Vouchera podlegającego wymianie. W przypadku wymiany na Voucher uprawniający do realizacji droższego Prezentu wymiana poprzedzona jest dopłatą odpowiadającej różnicy w cenie. W przypadku wymiany na Voucher uprawniający do realizacji tańszego Prezentu różnica w cenie nie podlega zwrotowi. Nowy Voucher ma ten sam termin ważności co Voucher podlegający wymianie. Wymianie nie podlegają Vouchery zakupione w promocjach i wygrane w konkursach organizowanych przez Magiczny Prezent.  W celu wymiany Vouchera należy skontaktować się z Magiczny Prezent na dane kontaktowe podane w punkcie 7.3. Na zasadach określonych powyżej, możliwa jest również wymiana jednego droższego Vouchera na maksymalnie 3 tańsze Vouchery lub maksymalnie 3 Tańszych Voucherów na jeden droższy Voucher, przy czym w tym drugim przypadku termin ważności Vouchera uzyskanego w wyniku wymiany odpowiada najkrótszemu terminowi ważności Voucherów podlegających wymianie. W niektórych przypadkach, w szczególności w przypadku zakupu Voucherów w promocjach organizowanych przez Magiczny Prezent, wymiana takich Voucherów może być wyłączona (informacja w tym zakresie każdorazowo jest zawarta w Serwisie w opisie warunków danej promocji).

  9. Za dodatkową opłatą Klientowi lub Beneficjentowi przysługuje prawo do przedłużenia terminu ważności Vouchera o maksymalnie 12 miesięcy. W celu skorzystania z tego uprawnienia należy skontaktować się z Magiczny Prezent na dane kontaktowe podane w punkcie 7.3. W przedłużonym terminie ważności Voucher nie podlega wymianie na zasadach określonych w punkcie 7.9.

  10. Magiczny Prezent dokonuje wyboru Partnerów spośród podmiotów cieszących się w danej branży nieposzlakowaną opinią, posiadających odpowiednie uprawniania wymagane przepisami, zwłaszcza w odniesieniu do Prezentów, których realizacja może wiązać się z ewentualnym ryzykiem dla życia lub zdrowia Beneficjentów.

  11. Po ustaleniu szczegółów dotyczących sposobu, miejsca i terminu realizacji Prezentu Beneficjent powinien w ustalonym terminie zgłosić się do Partnera realizującego Prezent i przekazać mu podpisany przez siebie Voucher przed przystąpieniem do realizacji Prezentu. W przypadku nie stawienia się przez Beneficjenta w ustalonym terminie w miejscu realizacji Prezentu, nie przekazania Vouchera lub odmowy jego przekazania Partner uprawniony jest do odmowy realizacji Prezentu zaś Beneficjentowi ani Klientowi nie przysługuje wówczas roszczenie o zwrot ceny Vouchera ani o zwrot poniesionych kosztów.

  12. W odniesieniu do części Prezentów, których realizacja może zależeć od wieku Beneficjenta, jego stanu zdrowia lub posiadania przez niego określonych uprawnień, jak np. ważny paszport, prawo jazdy, zgoda opiekuna prawnego w przypadku Beneficjenta niepełnoletniego lub niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych itd., Partner może wymagać okazania stosownego dokumentu lub podania wymaganych danych. W przypadku nie okazania wymaganego dokumentu lub nie podania wymaganych danych Partner uprawniony jest do odmowy realizacji Prezentu zaś Beneficjentowi ani Klientowi nie przysługuje wówczas roszczenie o zwrot ceny Vouchera ani o zwrot poniesionych kosztów. W przypadku Beneficjentów niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności prawnych może być dodatkowo wymagana obecność przynajmniej jednego opiekuna prawnego w czasie realizacji Prezentu.

  13. Partner może dokonać zmiany terminu realizacji Prezentu lub odmówić realizacji Prezentu z przyczyn od siebie niezależnych, w szczególności z powodu działania siły wyższej, po uprzednim poinformowaniu Beneficjenta o zaistniałych okolicznościach. Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, wystąpienie i przebieg Partner nie ma wpływu, a które uniemożliwiają realizację Prezentu, w szczególności niesprzyjające warunki pogodowe, nieoczekiwane i niezawinione przez Partnera problemy techniczne sprzętu i urządzeń, nagła choroba członków personelu Partnera, nieprzewidziane wypadki losowe niezależne od Partnera itd. W takiej sytuacji Beneficjent według swojego wyboru ma prawo do: umówienia się na inny termin realizacji Prezentu, wymiany Vouchera na inny na zasadach określonych w punkcie 7.9. Regulaminu lub otrzymania zwrotu ceny Vouchera, przy czym ta ostatnia możliwość wymaga zgody Klienta.

  14. Partner ma prawo, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, do odmówienia realizacji Prezentu Beneficjentom, którzy:

 • Znajdują się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub w złej kondycji psychofizycznej,

 • Nie przestrzegają regulaminu Partnera, uporczywie nie stosują się do instrukcji i zaleceń Partnera, zakłócają porządek publiczny lub czynią szkody w miejscu realizacji Prezentu, zachowują się agresywnie wobec Partnera, jego personelu lub innych osób, próbują wnieść na teren realizacji Prezentu alkohol lub środki odurzające,

  1. W sytuacjach określonych w punkcie 7.13. Beneficjentowi ani Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot ceny Vouchera ani o zwrot poniesionych kosztów, chyba że wystąpienie danej sytuacji było niezawinione przez Beneficjenta.

  2. Karta Podarunkowa uprawnia Beneficjenta do wymiany na jeden dowolny Voucher dostępny w ofercie Magiczny Prezent za pośrednictwem Serwisu (kontakt na dane kontaktowe kontakt@magicznyprezent.pl) lub w punkcie sprzedaży bezpośredniej. Wymiany karty Podarunkowej na Voucher można dokonać w terminie ważności Karty Podarunkowej wynoszącym 12 miesięcy od dnia jej wystawienia. W przypadku wymiany na Voucher o wyższej wartości niż Karta Podarunkowa wymiana poprzedzona jest dopłatą odpowiadającej różnicy w cenie. W przypadku wymiany na Voucher o niższej wartości niż Karta Podarunkowa różnica w cenie nie podlega zwrotowi. Termin ważności Vouchera, na który wymieniona została Karta Podarunkowa rozpoczyna się od dnia dokonania wymiany. Wymieniony Voucher nie podlega zwrotowi ani ponownej wymianie.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.134) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 tej ustawy.

  2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, o którym mowa powyżej nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Magiczny Prezent wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Magiczny Prezent utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług,

  3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje Konsumentom w terminie 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży po okazaniu dowodu płatności, o ile w tym czasie Prezent nie został jeszcze zrealizowany lub Karta Podarunkowa nie została zamieniona na Voucher. Wówczas Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyn. W tym celu Konsument składa Magiczny Prezent oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane: 1) pisemnie na adres Magiczny Prezent; 2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@magicznyprezent.pl Oświadczenie może zostać złożone przez Konsumenta na formularzu udostępnionym przez Magiczny Prezent, dostępnym pod linkiem: magicznyprezent.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży umowę uważa się za niezawartą zaś Magiczny Prezent zwraca Konsumentowi całość ceny, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

  4. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży dotyczy włącznie umów zawartych na odległość tj. za pośrednictwem Serwisu lub telefonicznie. Nie dotyczy natomiast Umów Sprzedaży zawartych w punktach sprzedaży bezpośredniej Magiczny Prezent.

  5. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami.

  6. Zwrot wszelkich płatności w wykonaniu prawa do odstąpienie od Umowy Sprzedaży będzie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że wyraża on zgodę na inny sposób płatności.

  7. Magiczny Prezent zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej z Klientem Umowy Sprzedaży, w tym zawartej w punkcie sprzedaży bezpośredniej, z przyczyn od siebie niezależnych. Przyczyny niezależne to takie, w których bez winy Magiczny Prezent lub z powodu okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności, realizacja Prezentu nie może dojść do skutku bądź koszty jego realizacji znacząco przewyższają jego wartość. W szczególności chodzi tutaj o sytuacje, w których ma miejsce zmiana cen lub zakresu usług przez Partnera realizującego dany Prezent, zaprzestanie przez niego prowadzenia działalności lub zakończenie współpracy Magiczny Prezent z tym Partnerem. W przypadku odstąpienia przez Magiczny Prezent od Umowy Sprzedaży Klient lub Beneficjent uprawnieni są do, według swojego wyboru, wymiany Vouchera na inny bądź zwrotu ceny Vouchera w pełnej wysokości.

 

 1. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAGICZNY PREZENT

  1. Dokumenty uprawniające do realizacji poszczególnych Produktów (Voucher, Karta Podarunkowa) są dokumentami na okaziciela posiadającymi jednak unikalne numery odpowiadające numerowi Zamówienia danego Produktu. Dlatego też w przypadku ich zagubienia, zniszczenia lub kradzieży Klient powinien niezwłocznie poinformować Magiczny Prezent o zaistniałej sytuacji podając swoje dane i numer Zamówienia co umożliwi anulowanie dokumentu i wystawienie nowego, z nowym numerem (o ile termin ważności Vouchera jeszcze nie upłynął i nie został on już zrealizowany). W przypadku braku takiej informacji lub zbyt późnego jej przekazania Magiczny Prezent nie ponosi odpowiedzialności za realizację danego Produktu (Prezentu objętego Voucherem lub Zestawem Podarunkowym albo zamiany Karty Podarunkowej na Voucher) przez osobę nieuprawnioną.

  2. Magiczny Prezent, jako pośrednik, ponosi odpowiedzialność wobec Klientów i Beneficjentów za własne działania i zaniechania niezgodne z treścią niniejszego Regulaminu. Za przebieg, jakość oraz bezpieczeństwo podczas realizacji Prezentów odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Partner, który realizuje dany Prezent, podobnie z tytułu rękojmi za wady Prezentów będących towarami. Magiczny Prezent nie pośredniczy w rozpatrywaniu reklamacji na sposób realizacji Prezentów, które należy kierować bezpośrednio do Partnerów.

  3. Magiczny Prezent nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowości wynikających z podania przez Klienta lub Beneficjenta nieprawdziwych lub niekompletnych danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Zamówienia i/lub realizacji Prezentu. W przypadku Prezentów, z których skorzystanie może zależeć od stanu zdrowia, kondycji psychofizycznej lub wieku Beneficjenta, Magiczny Prezent przyjmuje, że Klient upewnił się, że nie ma przeciwwskazań, aby Beneficjent skorzystał z takiego Prezentu.

  4. Niewykorzystanie Vouchera w terminie jego ważności oznacza rezygnację Beneficjenta z możliwości realizacji prezentu oraz wygaśnięcie wszelkich praw związanych z zawartą Umową Sprzedaży. Beneficjentowi ani Klientowi nie przysługuje wówczas roszczenie o zwrot ceny Vouchera ani o zwrot poniesionych kosztów.

  5. Reklamacje z tytułu niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania Umowy Sprzedaży można składać do Magiczny Prezent pisemnie lub elektronicznie na dane kontaktowe kontakt@magicznyprezent.pl  Do zgłoszenia reklamacji uprawniony jest zarówno Klient jak i Beneficjent. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta lub Beneficjenta (w tym dane kontaktowe), numer zamówienia oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości. Składający reklamację może skorzystać z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Magiczny Prezent, dostępnego pod adresem magicznyprezent.pl

  6. Reklamacje z tytułu niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania Umowy Sprzedaży rozpatrywane są w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ich wpłynięcia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Magiczny Prezent poinformuje składającego reklamację taką samą drogą, jaką została złożona reklamacja. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji osobie uprawnionej przysługuje, według jej wyboru, prawo do wymiany Vouchera na inny bądź zwrotu ceny Vouchera w pełnej wysokości.

  7. Zwrotu ceny Produktów wynikającej z uwzględnionej reklamacji Magiczny Prezent dokonuje wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, wskazany przez osobę uprawnioną, w ciągu 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

  8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Magiczny Prezent, osoba uprawniona może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego przed właściwym sądem powszechnym.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Konsument ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Poniższy katalog ma charakter przykładowy i nie ogranicza Konsumentowi możliwości skorzystania z innych sposobów:

 1. uzyskanie bezpłatnej pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

 2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;

 3. zwrócenie się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

  1. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR dostępna jest pod linkiem ec.europa.eu/consumers/odr.

  2. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

  3. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Na skorzystanie z niego muszą wyrazić zgodę obie strony transakcji / umowy tj. konsument i przedsiębiorca.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Magiczny Prezent.

  2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów gromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu Internetowego zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem magicznyprezent.pl/polityka_prywatnosci.pdf. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Magiczny Prezent zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Serwisie (np. opisy Prezentów, elementy graficzne Serwisu) są  objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie, wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

  2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

  3. Aktualny Regulamin publikowany jest w Serwisie pod adresem: magicznyprezent.pl/regulamin.pdf w formacie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także może być dostarczony Klientowi na każde jego żądanie drogą elektroniczną, bez dodatkowych opłat.

  4. Magiczny Prezent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z tym zastrzeżeniem, iż do Zamówienia dokonanego przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili dokonania Zamówienia.

  5. Magiczny Prezent poinformuje Klienta o każdej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. Klienci będą zobowiązani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.