Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników (dalej zwanych „Użytkownikami Serwisu”) serwisu magicznyprezent.pl (dalej zwanych łącznie „Serwisem”), stanowiącego własność spółki pod firmą Magiczny Prezent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana ro Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000849348, NIP: 7010989329, REGON: 386483479, a także określa zasady wykorzystywania plików Cookies w Serwisie. Określa ona również zasady przetwarzania danych osobowych klientów, którzy nabywają usługi Administratora innymi kanałami niż za pośrednictwem Serwisu (dalej zwanych „Pozostałymi Klientami”) oraz sporadycznie osób, które realizują prezenty, do których uprawniają vouchery oraz karty podarunkowe zakupione od Administratora (dalej zwanych „Beneficjentami”).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego: „RODO”) jest Magiczny Prezent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana: „Administratorem”).
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu 695893858, pod adresem e-mail : kontakt@magicznyprezent.pl oraz pod adresem ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa.
 4. Użytkownikami Serwisu są osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu i dokonujących zakupów za pośrednictwem działającego w ramach Serwisu Sklepu Internetowego.

2. Cel przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu, pozostałych klientów oraz beneficjentów

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu oraz klientów nie będących użytkownikami Serwisu u wyłącznie w celach:
  1. umożliwienia Użytkownikom Serwisu korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym w szczególności składania i realizacji zamówień produktów dostępnych w serwisie (vouchery oraz karty podarunkowe), umożliwienie rejestracji konta klienta, zapewnienia obsługi tego konta, w tym również rozwiązywania problemów technicznych związanych z jego funkcjonowaniem,
  2. świadczenia, tak za pośrednictwem Serwisu, jak i innymi kanałami, na rzecz Użytkowników Serwisu oraz klientów nie będących użytkownikami usług dystrybucji voucherów umożliwiających wymianę na wybrany prezent lub prezenty z oferty partnerów Administratora oraz kart podarunkowych umożliwiających ich wymianę na wybrany voucher,
  3. prowadzenie marketingu usług świadczonych przez Administratora oraz podmioty z nim współpracujące (partnerzy Administratora oferujący prezenty w Serwisie), badanie satysfakcji Użytkowników Serwisu, Pozostałych Klientów i Beneficjentów,
  4. rozpoznawania reklamacji Użytkowników Serwisu;
  5. zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, w tym w szczególności w celu egzekwowania przestrzegania przez Użytkowników Serwisu regulaminu Serwisu oraz zapobiegania i przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
  6. realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości (m. in. dokumentowanie sprzedaży, prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT, sporządzanie deklaracji podatkowych oraz informacji VAT_JPK itd.);
  7. dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub obrony przed takimi roszczeniami;
  8. analizy ruchu Użytkowników Serwisu w Serwisie, prowadzenia statystyk, badania opinii i satysfakcji Użytkowników Serwisu.

3. Przetwarzane dane osobowe

 1. Administrator gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu, Pozostałych Klientów i Beneficjentów, o ile zostaną one dobrowolnie podane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania/adres doręczenia/adres prowadzenia działalności gospodarczej;
  3. adres e-mail;
  4. numer telefonu;
  5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) – w przypadku osób dokonujących zakupów u Administratora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; którzy zgłoszą zapotrzebowanie na otrzymanie faktury VAT,
  6. Numer rachunku bankowego – w przypadku osób dokonujących zakupów u Administratora,
 2. Dodatkowo, podczas korzystania z Serwisu serwery, z których korzysta Administrator w sposób zautomatyzowany zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika Serwisu, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarzana dane osobowe Użytkowników Serwisu, Pozostałych Klientów i Beneficjentów na podstawie następujących przepisów:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2.1.1, 2.1.2 niniejszej Polityki Prywatności);
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 niniejszej Polityki Prywatności);
  3. art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m. in. z przepisów podatkowych (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2.1.5 niniejszej Polityki Prywatności);
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (dotyczy przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7 niniejszej Polityki Prywatności);
 2. Udzielenie zgody przez osoby, których dane dotyczą na przetwarzanie ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu, jak i poza Serwisem.

5. Zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. dane osobowe Użytkowników Serwisu, Pozostałych Klientów i Beneficjentów są przetwarzane z zachowaniem wymogów RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO,
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „danych wrażliwych”), a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem,
  3. dane osobowe Użytkowników Serwisu, Pozostałych Klientów i Beneficjentów nie będą przez Administratora udostępniane innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę,
   • jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora – w tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług,
   • jest to wymagane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych;
   • jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
   • jest to koniecznie do dochodzenia należności przysługujących Administratorowi lub obrony przed takimi roszczeniami,
  4. w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa dane osobowe mogą być również udostępnianie zaufanym podmiotom trzecim, które Administrator upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych ze świadczeniem usług przez Administratora, tj. np. biurom rachunkowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom świadczącym usługi hostingu, bankom, dostawcom oprogramowania do obsługi Serwisu, podmiotom realizującym przesyłki marketingowe, pracownikom, współpracownikom itp., jedynie w zakresie koniecznym do wypełniania celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności;
  5. dane osobowe Użytkowników Serwisu, Pozostałych Klientów i Beneficjentów mogą być wykorzystane jedynie do celów, w jakich zostały zgromadzone;
  6. dane osobowe Użytkowników Serwisu, Pozostałych Klientów i Beneficjentów będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług przez Administratora. Dane przetwarzane w związku ze złożonymi zamówieniami i usługami świadczonymi w ramach Serwisu będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych (w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później). Dane przetwarzane w celach marketingowych, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej zgody na ich przetwarzanie lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe zostaną usunięte;
  7. dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzję dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowanych (bez udziału człowieka). W szczególności w ramach Serwisu nie będzie stosowane tzw. profilowanie danych.
  9. W Serwisie mogą być publikowane linki do stron internetowych, które nie są prowadzone przez Administratora, ale przez podmioty trzecie, w szczególności do stron partnerów Administratora realizujących prezenty, do których uprawniają vouchery nabyte od Administratora. Każdorazowo wchodząc na stronę dostępną pod linkiem Użytkownik Serwisu powinien zapoznać się z polityką prywatności, warunkami korzystania z tej strony oraz innymi obowiązującymi dla niej politykami i regulaminami. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych Użytkowników Serwisu przez podmioty prowadzące te strony, które mają status niezależnych administratorów danych osobowych.

6. Prawa dotyczące danych osobowych

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. Wglądu (dostępu) do dotyczących jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
   żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  2. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  3. żądania usunięcia danych osobowych;
  4. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO (m. in. w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – w takim przypadku wniesiony sprzeciw jest dla Administratora wiążący);
  5. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, o ile jest to technicznie możliwe (dotyczy danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika);
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
 2. Skorzystanie z uprawnień wymienionych powyżej następuje poprzez złożenie przez osobę, której dane dotyczą właściwego oświadczenia woli drogą pocztową na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@magicznyprezent.pl.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Mechanizm cookies

 1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”).
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliku cookies nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych Użytkowników Serwisu i nie służą do gromadzenia ich danych osobowych.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu plików cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 5. Pliki cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek oprogramowania, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników Serwisu.
 7. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkowników Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników Serwisu. c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik Serwisu nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 8. W ramach Serwisu stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika Serwisu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu, rozmiaru czcionki, wyglądu Sklepu itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające poprzez profilowanie dostarczanie Użytkownikom Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 9. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954), Użytkownik Serwisu ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. „W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 10. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

8. Zmiany w polityce prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje zainteresowane osoby za pośrednictwem Serwisu lub innymi dostępnymi kanałami, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu informacja zostanie także przekazana za pośrednictwem konta Użytkownika.
 2. Użytkowników Serwisu, Pozostałych Klientów i Beneficjentów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności udostępniona przez Administratora.